MR
De medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet ingestelde raad en heeft
instemmings-, advies- en informatierecht. In de raad zitten leerkrachten
van school en ouders die samen meedenken over het beleid van de school.
De Medezeggenschapsraad op het Anker bestaat uit twee ouders en twee
leerkrachten.

De raad heeft adviesrecht of instemmingsrecht op een aantal beleidszaken
zoals het schoolplan en het formatieplan. De MR kijkt constructief
kritisch mee, kan met nieuwe frisse impulsen komen, afwegingen maken en
behartigt belangen van ouders en personen.

Er vinden minimaal 3 vergaderingen per jaar plaats waarvan notulen
worden gemaakt. Deze notulen zijn door de ouders op te vragen. Daarnaast
wordt er één keer per jaar een jaarverslag gemaakt en gepubliceerd.

Het is van belang om te weten wat er onder jullie als ouders speelt,
zodat de raad goed kan inspelen op actuele thema’s die spelen rondom de
school en het schoolbestuur. De leden zitten in de MR zonder last en
ruggespraak, wat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg
kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het
schoolbestuur. Kortom, als er iets speelt wat u op de agenda wilt
zetten, spreek ons aan of mail naar:

mrfloriant@levwn.nl

Het MR team,

Sander Kossen, Gerda Mewe, Erika Kalkman, Marion Klinge